Provozní řád ZKO

Provozní řád:

Cvičiště a jeho zázemí slouží výhradně k zájmové kynologické činnosti a kynologickému výcviku psů ve smyslu platných stanov ČKS a zkušebního řádu pro sportovní výcvik platného v ČR.

 1. Ve všech prostorách ZKO je kouření přísně zakázáno, mimo prostor k tomu vyhrazených.
 2. Při vjezdu na parkoviště je nutné řetěz zatáhnout na stranu a nepřejíždět po něm. 
 3. Psi nesmí do vnitřních prostor klubovny.
 4. Označkování psem všech neživých věcí je zakázáno (překážky, kotce, stavby, atd.)
 5. Za psa, případně jeho zranění odpovídá psovod bez náhrady.
 6. Přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek před a během výcviku.
 7. Členové klubu mají při výcviku přednost před hosty, neurčí-li instruktor jinak.
 8. Výcvik probíhá pod dozorem instruktora, kterého jsou psovodi povinni poslechnout.
 9. V případě neuposlechnutí může instruktor psovoda se psem vykázat z prostor cvičiště.
 10. Pes musí být včas a řádně naočkován.
 11. Každý psovod je povinen se dostavit do prostor cvičiště se psem v takovém stavu, aby nedocházelo k pozdějšímu vyrušování probíhající hodiny. Pes musí být předem vyvenčen.
 12. Přísný zákaz venčení psů v prostorách ZKO.
 13. Zákaz samovolného pobíhání psů po cvičišti.
 14. Nosit vždy s sebou výcvikové pomůcky. (stahovací obojek, vodítko, aport, stopovací šňůru, předměty na stopu a vyhledávání, postroj, pamlsky, košík atd).
 15. Odkládat psy pouze na místa k tomu určená.
 16.  K cizím odloženým psům se nepřibližujte. V případě pokousání nenese vinu odložený pes.
 17. Prostor cvičiště, jeho zařízení a vybavení neničit a udržovat v čistotě a pořádku.
 18. Každý je povinen po sobě a svém psu uklidit vodítka, aporty, srovnat překážky do původního stavu atd. aby při sekání nedošlo k poškození sekačky. Kameny klacky sklo a vše co by mohlo poničit nože sekačky do prostor cvičiště nesmí.
 19. Každý, kdo provádí výcvik v maketách je po sobě upraví do původního stavu. (zahrabe a srovná vyběhané trasy kolem maket).
 20. V případě hrabání děr, nebo vykonání potřeby psa v prostorách ZKO uvede majitel psa neprodleně vše do původního stavu. Při zahrabání děr je nutné díru několikrát udusat, aby se půda zpevnila a nedošlo k následnému propadnutí kola sekačky při sekání.
 21. Při zapůjčení kotce ručí psovod za stav kotce při jeho vrácení, včetně zapůjčených klíčů.
 22. Před použitím kotce si psovod kotec zkontroluje, zdali není poškozen.
 23. Zapůjčené klíče se vrací vždy po skončení výcviku zpět na své místo.
 24. Dodržovat určenou cvičební dobu. Konec výuky určuje instruktor.
 25. Ukončení provozu cvičiště je nejpozději v 21.00 hod.
 26. Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí jeho majitel na vlastní náklady.
 27. Háravé feny mají na cvičiště přístup pouze po předchozí dohodě s instruktorem.
 28. Lezení lidí po překážkách je přísně zakázáno. Neurčí-li instruktor jinak, a to pouze na ÁČKU a DVOUMETROVÉM ŽEBŘÍKU, aby nedošlo při nácviku ke zranění psa. Pes se v tomto případě musí jistit.
 29. Jakoukoli závadu zjištěnou na majetku, je nutno neodkladně nahlásit !!!
 30. Přecházení přes vysázené keře, které tvoří oplocení pozemku je zakázáno.
 31. Samoobslužná kantýna je k dispozici všem. Platba je dle ceníku do kasičky, nebo se dotyčný zapíše do knihy a zboží doplatí nejpozději do listopadové schůze v témže roce.
 32. Při silnějším větru je vstup na cvičiště zakázán (hrozí nebezpečí úrazu).
 33. Zákaz vstupu cizím osobám mimo doprovodu. Doprovod, který má s sebou psa s ním nesmí do prostor výcvikové zóny.
 34. Po opakovaném neuposlechnutí, nebo vážném porušení provozního řádu či týrání zvířete, může být důvodem pro okamžité vyloučení bez náhrady.